English | ျမန္မာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မိတ္ဆက္ အစပ်ိဳးျခင္းအစီအစဥ္ -၂၀၁၅
သဂၤဟဂ်ဲန္ဒါအဖြဲ႕အစည္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀း-၂၀၁၅
တစ္ႏွစ္စာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ - ၂၀၁၅
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဂ်ဲန္ဒါဆိုင္ရာမ်ွေ၀ျခင္းအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ -၂၀၁၅
သဂၤဟဂ်ဲန္ဒါအဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ေထာင္သူမ်ားႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း- ၂၀၁၅၊ ဇကား၀ါ ခန္းမ၊ ဒိုင္းမြန္းကြန္ဒို၊ ရန္ကုန္
သဂၤဟဂ်ဲန္ဒါအဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ေထာင္သူမ်ားႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း- ၂၀၁၆၊ ဇကား၀ါ ခန္းမ၊ ဒိုင္းမြန္းကြန္ဒို၊ ရန္ကုန္

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ
တိုက္အမွတ္ - ေအ (၉/၁)၊ အေနာ္ရထာအိမ္ရာ၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း - (+၉၅) ၀၉ ၇၃၂ ၂၆၆ ၃၁၊ ၀၉ ၇၃၁ ၉၀၈ ၈၂
အီးေမးလ္ - thingaha@thingaha.org , new.thingaha@gmail.com
ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ: www.facebook.com/thingaha.gender.org.myanmar